КАНЦЕЛАРИСКИ ПРИБОР И МАТЕРИЈАЛИ

Ножици
Страна каталог Шифра Артикал Единица мера  Цена во МКД без ДДВ
160 /0696 Ножици DELI 6005 140мм парче 47.50
160 /2192 Ножици DELI 37454 152мм парче 53.00
160 /2991 Ножици DELI 6058 175мм парче 62.00
160 /0395 Ножици DELI 6050 175мм парче 97.00
160 /2807 Ножици DELI 37455 185мм парче 65.00
160 /0696 Ножици DELI 6005 140мм парче 49.50
160 /0681 Ножици DELI 6003 175мм парче 57.00
160 /0679 Ножици DELI 6002 195мм парче 69.50
160 /0683 Ножици DELI 6010 210мм парче 85.00
161 /1480 Ножици Noki 6009 245мм парче 96.00
161 /1479 Ножици Noki 6008 210мм парче 85.00
161 /3377 Ножици ZA-847 парче 44.00
161 /2643 Ножици П-245  245мм парче 57.00
161 /2644 Ножици П-270  270мм парче 63.00
161 /0630 Ножици Deli 37453 130мм парче 43.00
161 /2140 Ножици Deli 37451 130мм парче 43.00
163 /0785 Ножици С20010 245мм парче 63.00
163 /2095 Ножици С2009 210мм парче 49.50
163 /1628 Ножици С2007 175мм парче 38.50
163 /2112 Ножици 3205 130мм парче 19.00
163 /1944 Ножици Deli 0603 170мм парче 46.00
Скалпери
164 /1374 Скалпер ПВЦ голем АРК 377 со метален врв парче 26.50
164 /0678 Скалпер ПВЦ мал АРК парче 11.00
164 /0996 Скалпер ПВЦ голем парче 16.50
164 /3397 Скалпер метален голем АРК 1630 парче 66.00
164 /2850 Скалпер DELI 2039 парче 46.00
164 /1903 Скалпер DELI 2048 парче 64.00
164 /0022 Скалпер DELI 2031  мал парче 36.50
164 /2013 Скалпер DELI 2047 парче 81.50
164 /0466 Скалпер DELI 2045  голем,метален парче 132.00
165 /0452 Скалпер DELI 2043  голем,метален врв парче 85.00
165 /0691 Скалпер DELI 2041  голем,метален врв парче 76.00
165 /0020 Скалпер DELI 2046  голем,метален врв парче 69.50
165 /0957 Нож за скалпер мал , 10 ножиња АРК/ЗА парче 20.00
165 /0453 Нож за скалпер голем , 10 ножа АРК/ЗА парче 43.00
165 /0447 Нож за скалпер голем , 10 ножа Дели парче 54.00
Држачи за селотејп
165 /1954 Држач за селотејп DELI 811 – 15ммx33м парче 65.00
166 /0709 Држач за селотејп DELI 814 – 15ммx33м парче 70.50
166 /0713 Држач за селотејп DELI 815 – 15ммx33м парче 93.50
166 /1952 Држач за селотејп DELI 816 – 15ммх33м и 15ммх66м парче 162.00
166 /1315 Држач за селотејп DELI 810 -15ммх33м парче 108.00
166 /2259 Држач за селотејп DELI 808 *15ммх33м парче 76.00
166 /1012 Држач за селотејп DELI Е809-15ммх33м парче 145.00
168 /0572 Држач за селотејп Alldo-015-15ммх33м парче 54.00
168 /2055 Држач за селотејп DELI 801 Рачен 48ммх50м парче 99.00
168 /0719 Држач за селотејп DELI 804 –  Рачен 48ммх50м парче 219.00
Селотејп
168 /0663 Селотејп 15мм х 33м парче 7.00
169 /1375 Селотејп 15мм х 33м ТОЗ 1/1 парче 10.50
169 /3078 Селотејп 15мм х 5м холограм парче 9.00
169 /0327 Селотејп гратис/подарок парче 41.00
168 /1124 Селотејп 19мм х 33м невидлив парче 21.00
169 /0664 Селотејп 15мм х 66 м парче 15.50
169 /1672 Селотејп 24мм х 66 м парче 16.50
169 /1409 Селотејп Kamat – 48мм х 50м (мат и прозирен) парче 30.00
171 /0798 Селотејп Aero ВА – 48мм х 50м (мат и прозирен) парче 30.00
171 /0437 Селотејп Aero solvent – 48мм х 50м (мат и прозирен) парче 43.00
171 1767 Селотејп Aero 48мм х 50м бел парче 35.00
171 /0290 Селотејп 48мм х 50м бел,плав,црвен,зелен,жолт парче 35.00
171 /0771 Селотејп 48мм х 10м армиран парче 66.00
171 /3322 Селотејп 48мм х 110м Aero VA парче 57.00
171 /1058 Селотејп двостран 48мм х 10м парче 48.50
171 /1059 Селотејп двостран 36мм х 10м парче 35.00
171 /1066 Селотејп двостран 24мм х 10м парче 25.50
171 /1713 Селотејп двостран 18мм х 10м парче 20.00
172 /2123 Селотејп хартиен 48мм х 20м парче 52.00
172 /2124 Селотејп хартиен 36мм х 20м парче 43.00
172 /0707 Селотејп хартиен 24мм х 20м парче 34.00
172 /1062 Селотејп хартиен 18мм х 20м парче 25.50
Спајалици и Кутии за спајалици
172 /0242 Спајалици 2 Toz парче 9.50
172 /0493 Спајалици 3 Toz парче 10.00
172 /0946 Спајалици 4 Toz парче 13.00
172 /0520 Спајалици 5 Toz парче 25.00
172 /0485 Спајалици 6 Toz парче 32.00
172 /2940 Спајалици Delta 2 парче 10.00
172 /0952 Спајалици Delta 3 парче 10.00
172 /1404 Спајалици Delta 4 парче 14.50
172 /1609 Спајалици Delta 5 парче 31.00
172 /1988 Спајалици Delta 6 парче 36.50
172 /0070 Спајалици Delta 7 парче 32.00
172 /0077 Спајалици Delta 8 парче 40.00
172 /1371 Спајалици во боја ДЕЛИ 0038 парче 32.00
172 /0620 Спајалици во боја ДЕЛИ 0024 парче 20.00
172 /0239 Спајалици во боја ДЕЛИ Е39716 парче 16.50
173 /0238 Кутиja за спајалици  891 парче 24.00
173 /0738 Кутиja за спајалици  DELI 988 парче 37.50
173 /0739 Кутиja за спајалици  DELI 9881 парче 38.50
Ситен канцелариски материјал
173 /0254 Штипки Deli  – 15мм парче 2.20
173 /0253 Штипки Deli  – 19мм парче 3.00
173 /0252 Штипки Deli  – 25мм парче 3.50
173 /0251 Штипки Deli  – 32мм парче 4.50
173 /0250 Штипки Deli  – 41мм парче 5.50
173 /0249 Штипки Deli  – 51мм парче 8.00
173 /1721 Штипки во боја  Deli 8586  – 15мм  1/48 парче 71.50
173 /1719 Штипки во боја  Deli 8585  – 19мм  1/40 парче 77.00
173 /1718 Штипки во боја  Deli 8584  – 25мм  1/40 парче 121.00
173 /1717 Штипки во боја  Deli 8583  – 32мм  1/20 парче 98.00
173 /0903 Штипки во боја  Deli 8582  – 41мм  1/16 парче 121.00
173 /1005 Штипки во боја  Deli 8581  – 51мм  1/12 парче 110.00
Притискачи
173 /0228 Притискач DELI 0020 парче 17.00
174 /0621 Притискач Deli 0031 , мешани бои,1/100 парче 60.50
174 /2225 Притискач Deli 0021 , мешани бои,1/35 парче 23.00
174 /2776 Притискач Deli 0042 , мешани бои парче 42.00
174 /1822 Притискач АРК 6545 за плута во боја парче 13.00
174 /0467 Притискач Rio 1505 , мешани бои,за плута парче 10.50
174 /0480 Шпенагли метални парче 10.50
175 /0760 Притискачи за плута Deli 0030 парче 64.00
175 /2855 Притискачи метални ARK 1045 парче 9.00
175 /2832 Притискачи метални Deli 0022 парче 26.50
Коректурни средства
175 /0226 Коректор единечен 1/1 Елит парче 21.50
175 /0227 Коректор сет 1/2 Елит парче 30.00
178 /3317 Коректор пенкало 4мл. Елит парче 22.00
176 /0677 Коректор пенкало 7мл. Елит парче 27.50
178 /0443 Коректор трака 5мм х 8м Елит парче 30.00
179 /1463 Коректор трака 5мм х 6м Елит парче 25.50
175 /1311 Коректор BIC 1/1 20мл. парче 44.00
176 /1940 Коректор трака BIC 6м. парче 60.50
176 /2332 Коректор пенкало BIC 8мл. парче 71.50
176 /2400 Коректурна трака Deli 8110 8м парче 43.00
176 /1275 Коректурна трака Deli 7204 8м парче 35.00
176 /0436 Коректурна трака Deli 7264 5м парче 36.50
178 /0829 Коректор NOKI  единечен 1/1 парче 24.00
178 /0828 Коректор NOKI  со сунѓерче единечен 1/1 парче 26.50
178 /0831 Коректор NOKI  сет 1/2 парче 51.00
179 /1471 Коректурна трака NOKI парче 42.00
179 /0401 Коректурна трака ГЛОБОКС 5мм х 8м 6933 парче 30.00
179 /0676 Коректурна трака Deli 7206 парче 40.00
179 /1549 Коректор пенкало Deli 39296 7мл. парче 27.50
179 /1868 Коректор пенкало Deli 39284 4мл. парче 24.00
179 /2755 Коректор пенкало ноки парче 35.00
Магнети
180 /0570 Магнети DELI 7823 дијаметар 15мм 1/12 парче 33.00
180 /0569 Магнети DELI 7824 дијаметар 20мм 1/12 парче 38.50
180 /0568 Магнети DELI 7825 дијаметар 30мм 1/6 парче 49.50
Мокрилка
180 /0727 Мокрилка DELI 9109 со топче парче 52.00
180 /0029 Мокрилка  дијаметар 90мм 21196 парче 27.50
180 /0096 Гел за прсти Аеро парче 60.50
Каса
181 /1871 Каса метална 6″ парче 495.00
181 /0307 Каса метална 8″ парче 572.00
181 /1686 Каса метална 10″ парче 704.00
181 /0354 Каса метална 12″ парче 979.00
Eмственик, Ластик
181 /2143 Eмственик 20 метра парче 85.80
181 /1681 Eмственик 40 метра парче 159.50
182 /1207 Eмственик 100 метра парче 390.50
180 /0349 Ластик Ф-40;60;80;100;120 мм парче 368.50
Лепаци
182 /0150 Лепак  OHO 20 грама парче 26.50
182 /0149 Лепак  OHO 40 грама парче 32.50
182 /1678 Лепак UFO парче 13.00
182 /1396 Лепак стик BIC 8гр. Еко парче 29.00
183 /2696 Лепак стик BIC 21гр.Еко парче 49.50
183 /2667 Лепак секундарен BIC парче 32.00
183 /0146 Лепак магнетин 370 40мл. парче 31.00
183 /2695 Лепак магнетин 340 25мл. парче 26.50
183 /2617 Лепак DELI 7302 ;50ml парче 18.00
183 /2618 Лепак DELI 7303 ;125ml парче 27.50
185 /1321 Лепак DELI 7168 8гр парче 16.50
185 /0124 Лепак стик DELI Е7122 21гр парче 26.50
182 /2693 Лепак стик DELI Е7129 15гр парче 23.00
185 /0995 Лепак стик DELI Е7121 9гр парче 18.00
185 /1753 Лепак стик DELI Е7119 8гр 4бои парче 15.50
185 /2463 Лепак стик DELI Е7123 36гр парче 40.00
186 /0095 Лепак секундарен Deli E7146 3гр парче 13.00
186 /0105 Лепак секундарен Deli E7144 8гр парче 21.00
186 /0563 Лепак универзален Deli E7140 7мл парче 16.50
186 /0954 Лепак универзален Deli E7149 20мл парче 31.00
186 /2990 Лепак стик NOKI 3440 40гр. парче 43.00
186 /1787 Лепак стик NOKI 3315 20гр. парче 24.00
187 /1225 Лепак стик NOKI 3410 10гр. парче 18.00
187 /2611 Лепак стик ГЛОБОКС 2129 9гр. парче 18.00
187 /2623 Лепак стик ГЛОБОКС 2132 15гр. парче 30.00
187 /2622 Лепак течен ГЛОБОКС 2683 55гр. парче 14.50
185 /3311 Лепак во чаша 100гр. КОНЕКТ парче 60.50
187 /0144 Лепак во чаша 100гр. Karbofix парче 72.00
Лупи
187 /2773 Лупа DELI 9092 дијаметар 50мм парче 108.00
187 /2772 Лупа DELI 9091 дијаметар 60мм парче 92.50
187 /2821 Лупа DELI 9090 дијаметар 75мм парче 80.00
Чаши ПВЦ за прибор
188 /2482 Чаша пвц Deli 9143 парче 125.00
188 /0702 Чаша пвц Deli 907 парче 49.50
188 /2636 Чаша пвц Ark 566 парче 35.00
188 /0378 Чаша пвц Deli 9150 парче 87.00
188 /2762 Чаша пвц Deli 9155 парче 97.00
188 /0610 Чаша пвц Deli 9138 парче 92.50
187 /1847 Чаша пвц Deli 9145 парче 92.50
Боја за печат
189 /0714 Боја за печат Елит (плава,виолетова,црна,црвена,зелена) парче 24.00
189 /0684 Боја за печат Тоз парче 54.00
189 /2640 Боја за печат 024 (виолетова и плава) парче 21.00
Јастуче за печат
189 /1685 Јастуче за печат Елит/Хорс 3 мало парче 35.00
189 /1355 Јастуче за печат Елит/Хорс 2 големо парче 38.50
189 /0501 Јастуче за печат Дели 9894 67х106мм парче 71.50
Датумари,печати
190 /0708 Датумар нумератор 8 бројки парче 247.50
190 /2642 Датумар 402 бројки, голем парче 104.50
190 / Датумар Тродат (сите видови, изработка по нарачка) парче /
190 /0870 Восок за печат топол/ладен    1/10 парче 396.00
Коноп
274 /0670 Kоноп мал тенок 80гр. парче 38.50
274 /0669 Kоноп среден тенок 200гр. парче 79.00
274 /1241 Kоноп голем тенок 500гр. парче 159.50
274 /1242 Kоноп голем дебел 500гр. парче 131.00
Print Friendly, PDF & Email

Express Office

ЕКСПРЕС ОФИС е фирма основана пред сè да понуди квалитетни производи и врвна услуга. Квалитетот и брзината на испорака како и лојалноста кон нашите клиенти е она што не прави единствени. Нашата визија е да станеме најголемиот дистрибутер на канцелариски материјали на територијата на Република Македонија. Тоа се постигнува со посветеност кон работата, професионалното работење како и експресно испорачување на сите канцелариски и промотивни материјали и опрема. Главни активности на ЕКСПРЕС ОФИС се: - Големопродажба и дистрибуција на канцелариски, промотивен и училишен материјал - Големопродажба и дистрибуција на канцелариски мебел За да бидеме уште поефикасни во нашето работење, како и поконкурентни на пазарот, вршиме бесплатна достава.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *