ПЕЧАТЕНИ ОБРАСЦИ

Комерцијални обрасци
Страна каталог шифра  Артикал Единица мера  Цена во МКД без ДДВ
108-110 /0642 Образец Фактура А5 кочан 44.00
108-110 /0638 Образец Фактура А4 кочан 82.00
108-110 /0645 Образец Испратница А5 кочан 44.50
108-110 /0646 Образец Испратница А4 кочан 82.00
108-110 /0637 Образец Применица А5 кочан 44.50
108-110 /2133 Образец Применица А4 кочан 82.00
108-110 /0126 Образец Повратница А5 кочан 44.50
108-110 /0653 Образец Требовање А5 кочан 44.50
108-110 /0644 Образец Каса прими кочан 30.00
108-110 /0627 Образец Каса исплати кочан 30.00
108-110 /0643 Образец Благајнички извештај кочан 95.00
108-110 /0841 Образец Реверс А5 кочан 44.50
108-110 /0648 Образец Сметкопотврда кочан 34.00
108-110 /0635 Образец Спецификација за пари кочан 34.00
108-110 /1035 Образец Изјава за компензација А4 кочан 94.00
108-110 /2134 Образец Налог за книжење А5 кочан 44.50
108-110 /1101 Образец Налог за книжење А4 кочан 94.00
108-110 /0970 Образец Патна сметка кочан 102.00
108-110 /0641 Образец Налог за користење службено возило кочан 46.00
108-110 /2419 Образец Патен Налог за стока кочан 102.00
108-110 /0970 Образец Патен Налог за превоз на патници кочан 102.00
108-110 /2132 Образец Товарен лист за превоз на стока кочан 114.00
108-110 /0965 Образец Пописна листа А4 кочан 94.00
108-110 /0625 Образец Парагон Блок кочан 16.50
108-110 /0221 Посписна листа А3 кочан 156.00
108-110 /0636 Книга за евиденција во трговија кочан 82.00
108-110 /0636 Книга за евиденција во трговски услуги кочан 82.00
108-110 /1524 Градежна книга кочан 104.50
108-110 /2175 Градежен дневник кочан 104.50
108-110 /0793 Изјава за менување на цени кочан 90.00
108-110 /0979 Приемен лист во трговија кочан 90.00
Картици
108-110 /1761 Образец Финансова картица ФК-11 парче 3.00
108-110 /1762 Образец Финансова картица ФК-132 парче 3.00
108-110 /0263 Образец Магацинска картица МК-30 парче 3.00
108-110 /0817 Образец Магацинска картица МК-31 парче 3.00
108-110 /0264 Образец Стоков картон парче 2.00
Обрасци за годишна сметка
108-110 /0767 Образец Годишна сметка на фирма парче 72.00
108-110 /0773 Образец Годишна сметка на СТД парче 72.00
108-110 /1127 Образец Годишна сметка на Други субјекти парче 72.00
Царински обрасци
108-110 /1619 Образец ЕЦД Извоз сет 10.00
108-110 /1618 Образец ЕЦД Извоз Бис сет 10.00
108-110 /1621 Образец ЕЦД Увоз сет 7.50
108-110 /1620 Образец ЕЦД Увоз Бис сет 7.50
108-110 /0640 Образец ЦМР-Меѓународен товарен лист кочан 128.50
108-110 /1622 Образец ДВ1 Декларација за вредност сет 10.00
108-110 /1623 Образец ДВ1 Декларација за вредност Бис сет 5.00
Обрасци за народна банка
108-110 /1422 Образец 1450 кочан 106.00
108-110 /1989 Образец компјутерски 1450 сет 8.50
108-110 /0963 Образец  743 кочан 106.00
108-110 /2212 Образец 746 кочан 106.00
Вирмани
108-110 /0652 Образец ПП-10 кочан 24.00
108-110 /0651 Образец ПП-30 кочан 24.00
108-110 /0650 Образец ПП-40 кочан 24.00
108-110 /0649 Образец ПП-50 кочан 24.00
108-110 /0968 Образец ПП-60 кочан 35.00
108-110 /1077 Образец ПП-78 кочан 35.00
108-110 /0969 Образец ПП-70 кочан 35.00
108-110 /1546 Образец ПП-73 кочан 35.00
108-110 /0015 Образец ПП-76 кочан 35.00
108-110 /0964 Образец ПП-80 кочан 35.00
108-110 /1545 Образец ПП-83 кочан 35.00
108-110 /1037 Образец ПП-90 кочан 35.00
108-110 /2314 Образец ПП-91 кочан 35.00
108-110 /2677 Образец ПП-93 кочан 35.00
108-110 /1679 Образец Компјутерски ПП-10 сет 1.50
108-110 /0066 Образец Компјутерски ПП-30 сет 1.50
108-110 /2151 Образец Компјутерски ПП-40 сет 1.50
108-110 /0494 Образец Компјутерски ПП-50 сет 1.50
Обрасци за работен однос
108-110 /0923 Образец М1-М2 кочан 106.00
108-110 /0628 Образец М4 кочан 114.00
108-110 /0980 Образец М8 кочан 114.00
108-110 /1008 Образец М11 кочан 116.50
108-110 /0629 Образец ППР кочан 106.00
108-110 /1219 Образец Договор за работа кочан 82.00
108-110 /0626 Образец 30-1 кочан 106.00
108-110 /0999 Образец Матична книга на вработените кочан 47.00
108-110 /0998 Образец книга за дневен финансиски извештај кочан 38.50
108-110 /2210 Образец Итна сметководствена книга кочан 46.00
108-110 /0945 Образец Персонално досие кочан 156.00
108-110 /1111 Образец Компјутерски М4 кочан 6.00
108-110 /0666 Карнетка А5 кочан 90.00
Даночни и Работни книги
108-110 /0305 Книга за излезни фактури парче 150.00
108-110 /0403 Книга за влезни фактури парче 150.00
108-110 /1759 Интерно доставна книга парче 162.00
108-110 /2115 Книга за место парче 162.00
108-110 /2551 Книга за прием на пошта парче 162.00
108-110 /0218 Книга за работно време меки корици 50листа парче 94.00
108-110 /1072 Книга за работно време тврди корици 100листа парче 190.00
108-110 /1508 Амбулантски дневник парче 162.00
108-110 /0303 Деловодник 50 листа парче 128.50
108-110 /0302 Деловодник 100 листа парче 180.00
108-110 /0301 Деловодник 200 листа парче 306.00
108-110 /0971 Деловодник 300 листа парче 438.00
108-110 /1055 Книга попис на документи/записи парче 168.00
Print Friendly, PDF & Email

Express Office

ЕКСПРЕС ОФИС е фирма основана пред сè да понуди квалитетни производи и врвна услуга. Квалитетот и брзината на испорака како и лојалноста кон нашите клиенти е она што не прави единствени. Нашата визија е да станеме најголемиот дистрибутер на канцелариски материјали на територијата на Република Македонија. Тоа се постигнува со посветеност кон работата, професионалното работење како и експресно испорачување на сите канцелариски и промотивни материјали и опрема. Главни активности на ЕКСПРЕС ОФИС се: - Големопродажба и дистрибуција на канцелариски, промотивен и училишен материјал - Големопродажба и дистрибуција на канцелариски мебел За да бидеме уште поефикасни во нашето работење, како и поконкурентни на пазарот, вршиме бесплатна достава.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *